Niedziela 20 czerwca 2021
imieniny: Bogny, Rafaeli, Rafała

Informacja dla Mieszkańców

Termin otwarcia przedszkoli, żłobka, zwolnienie z opłat za żłobek, otwarcie PSZOK oraz targowiska „Mój Rynek” w Jedliczu

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi przywracania funkcjonowania i dostępności żłobka, przedszkoli oraz innych obiektów gminnych pragnę przekazać informacje w tym zakresie.

Przedszkola i żłobek.

Pierwsza istotna kwestia dotyczy komunikatu rządowego o możliwości otwarcia od 6 maja żłobków, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. Podkreślić należy, że decyzję w tym zakresie rząd pozostawił organom prowadzącym.

Podjęcie przeze mnie decyzji o ponownym uruchomieniu naszych jednostek jest uwarunkowane faktycznym, realnym zapewnieniem  dzieciom oraz pracownikom, a tym samym Państwa rodzinom bezpiecznych warunków. W tym zakresie Główny Inspektor Sanitarny wydał 30 kwietnia wytyczne przeciwepidemiczne, skierowane do organów prowadzących, dyrektorów, opiekunów i rodziców. Wytyczne te możecie Państwo znaleźć także na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Linki umieściliśmy również na naszej stronie internetowej.

Pragnę poinformować, że już na etapie zapowiedzi tych zmian zwróciłam się do Dyrektorów naszych placówek przedszkolnych i żłobka z prośbą o zdiagnozowanie sytuacji, a przede wszystkim nawiązanie kontaktu z rodzicami oraz opiekunami, by poznać Państwa zdanie na ten temat i zebrać dane o liczbie dzieci, których rodzice deklarują wolę uczęszczania ich pociech do przedszkola, czy też żłobka.

Również ważna jest dla mnie informacja o gotowości naszych pracowników do podjęcia tego wyzwania. Wciąż rozwojowa sytuacja epidemiczna, stanowi ryzyko kolejnych zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i musimy być świadomi, że żadna administracyjna decyzja, czy złagodzenie obostrzeń nie zmniejsza tego ryzyka. Z rozeznania dokonanego w ciągu tych kilku dni wynika, iż na 391 dzieci objętych naszą opieką, w przypadku 67 rodzice wyrazili zainteresowanie, czy też wolę uczęszczania ich dzieci do przedszkola lub żłobka.

Co za tym idzie? Zarówno z wytycznych, ale przede wszystkim z doświadczenia życiowego wynika, że spełnienie koniecznych, zarówno dla dzieci przebywających wspólnie w grupie przez kilka godzin, jak i dla opiekunów, którzy w sposób oczywisty i naturalny mają bezpośredni z nimi kontakt - bo jak tu nie przytulić maluszka, niejednokrotnie trzeba przecież mu pomóc w toalecie, czy też przewinąć, nakarmić - jest bardzo trudnym zadaniem. Choć już w marcu wyposażyliśmy pracowników naszych jednostek w środki ochrony osobistej, w sposób szczególny,  ze wzmocnieniem dezynfekcji przygotowywane są poszczególne pomieszczenia, zachowywane są standardy odległości minimum 2 m pomiędzy osobami, to w przypadku pracy z dziećmi, jest to po prostu za mało. Wytyczne GIS i Ministerstw są dość obszerne, w części budzą jednak wątpliwości co do możliwości ich zrealizowania. W związku z powyższym po konsultacji z Dyrektorami naszych jednostek oraz Dyrektorem ZEASiP-u, podjęłam decyzję, iż nasze przedszkola, oddziały przedszkolne oraz żłobek zostaną otwarte dla dzieci najwcześniej 25 maja br., czyli w terminie analogicznym do przewidzianego powrotu uczniów do szkół. W tym czasie w naszych jednostkach będą realizowane wszelkie potrzebne i konieczne działania, by przygotować je na bezpieczny powrót dzieci. Będziemy w tym zakresie również kontaktować się ze służbami sanitarnymi. O dalszych ustaleniach poinformuję Państwa niezwłocznie.

Ważną informacją, szczególnie dla rodziców dzieci uczęszczających do żłobka, jest zwolnienie rodziców z opłat za okres zamknięcia żłobka, zaś w przypadku dokonania już zapłaty, rodzicom przysługuje zwrot opłaty miesięcznej w części proporcjonalnej do ilości dni miesiąca, w którym żłobek nie świadczył swoich usług. Powyższe rozwiązanie zastosowaliśmy z mocą obowiązująca wstecz, tj. od 16 marca br.

W tym miejscu bardzo, bardzo gorąco dziękuję dyrektorom, nauczycielom i wszystkim pracownikom naszych szkół, przedszkoli i żłobka, którzy z wielkim zaangażowaniem, w tych trudnych i niespotykanych dotychczas także dla nich  okolicznościach realizują swoje powołanie i z poświęceniem pracują dla naszych dzieci i młodzieży.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i targowisko „Mój Rynek”

Wiele zapytań zarówno do mnie, jak i do JPGKiM kierują mieszkańcy także w temacie otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK w Żarnowcu) i targowiska „Mój Rynek”w Jedliczu.

Mam dla Państwa dobre informacje. PSZOK zostanie ponownie uruchomiony już od najbliższej środy, tj. 6 maja. Będzie otwarty w dniach i godzinach jakie obowiązywały przed decyzją o jego czasowym zamknięciu, mianowicie:

środa w godzinach od 10.00 do 18.00;

sobota w godzinach od 8.00 do 14.00.

Na terenie PSZOK oraz w trakcie oddawania odpadów w PSZOK,  należy zachować szczególne zasady i środki ostrożności, w tym obowiązkowo maseczki, rękawiczki i  zachować bezpieczną odległość 2 m między osobami.

Na teren PSZOK  pojazdy będą wpuszczane pojedynczo (dopuszcza się maksymalnie 2 osoby w pojeździe).

Prosimy o przywożenie frakcji już posegregowanych co ułatwi i skróci czas obsługi. Na dostarczającym odpady do PSZOK spoczywa powinność rozładunku odpadów i umieszczenia ich w miejscu i w sposób wskazany przez pracowników obsługi PSZOK.

Są to niezbędne środki zarówno dla bezpieczeństwa osób dostarczających odpady, jak i dla pracowników przyjmujących.

Sezon wiosenny zdecydowanie ożywił również zainteresowanie i zapotrzebowanie na otwarcie targowiska. Planujemy udostępnić „Mój Rynek” w Jedliczu od następnego tygodnia, tj. środa 13 maja.

Szanowni Państwo, życzę nam wszystkim, by sytuacja zdrowotna stała się jak najszybciej stabilna, co ułatwi życie i pracę.

Burmistrz Gminy Jedlicze

Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi do lat 3

Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Słownik: