Wtorek 26 stycznia 2021
imieniny: Lutosława, Normy, Pauliny

Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W związku z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa, w dniu 12 marca br. Burmistrz Gminy zwołała posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Celem spotkania było dokonanie oceny występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne w Gminie Jedlicze w związku z koronawirusem SARS-Cov-2 oraz przygotowanie propozycji działań.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz m.in. dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy Jedlicze, księża proboszczowie, siostra Dyrektor Niepublicznego Przedszkola im. Matki Anny Kaworek w Jedliczu, Prezes Zarządu NZOZ „Medicor” w Jedliczu, Dyrektor Zespołu Szkół w Jedliczu, p.o. Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Jedliczu, Prezes oraz Członek Rady Nadzorczej JPGKiM, przedstawiciele Policji, Komendant Miejsko-Gminny OSP, Prezes Zarządu OSP.

Burmistrz Gminy Jedlicze Jolanta Urbanik przedstawiła zadania należące do Zespołu Zarządzania Kryzysowego, treści komunikatów wydanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Wojewodę Podkarpackiego dotyczące czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, zawieszenia działalności żłobków i klubów dziecięcych oraz zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa podkarpackiego, oraz omówiła dotychczas wdrożone działania zapobiegawcze. 

Następnie dr n. med. Sabina Dobosz – lekarz SPG ZOZ, a zarazem specjalista chorób zakaźnych, pracownik Poradni Chorób Zakaźnych Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie przedstawiła obecną sytuację z rozprzestrzenianiem się wirusa zaznaczając, że nie odnotowano na terenie Gminy Jedlicze przypadku zarażenia. Podkresliła również istotność wytycznych dla szeregu działań, które mogą zminimalizować ryzyko  zarażenia.

Prezes Zarządu NZOZ „Medikor" lek. Witold Wilusz odniósł się do zaistniałego przypadku podejrzenia zarażenia SARS-Cov-2 u pacjenta, który zgłosił się do ośrodka. Poinformował, że zostały wdrożone wszelkie procedury dotyczące działania jednostki w takiej sytuacji, czyli dezynfekcja i wszystko co wynika z zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Pacjent został skierowany na oddział zakaźny do Szpitala Specjalistycznego w Jaśle i poddany hospitalizacji. Badania nie potwierdziły zakażenia koronawirusem.

Burmistrz Gminy poprosiła o nawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy SPG ZOZ w Jedliczu oraz NZOZ „Medicor" dla jeszcze większej i skutecznej ochrony mieszkańców.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Jolanta Smarzowska przedstawiła podjęte przez dyrektorów szkół działania, gdzie zastosowano się do decyzji Ministra Edukacji Narodowej o czasowym ograniczeniu funkcjonowania placówek oświatowych. Poinformowała także o skierowaniu prośby do rodziców o monitowanie e-dziennika, za pomocą którego uczniowie będą mieli kontakt z nauczycielami. Ponadto dyrektorzy zaapelowali, żeby uczniowie zachowali specjalne środki ostrożności polegające na :

- unikaniu zatłoczonych miejsc,
- nie organizowaniu spotkań towarzyskich,
- nie wychodzeniu do klubów, na imprezy,
- nie przebywaniu w galeriach handlowych,
- spędzaniu najbliższego okresu przejściowego w domu.

Proboszcz Stanisław Turoń zwrócił uwagę, że w okresie, w którym są zawieszone zajęcia szkolne nauczyciele, nawet jeśli mają możliwość kontaktów z uczniami, nie mogą realizować przyszłego materiału, muszą bazować na powtórkach. Podkreślił, że w czasach trudnych ludzie zawsze czerpali wsparcie z modlitwy i zawierzali się Opatrzności dlatego jego zdaniem każdy Proboszcz będzie starał się stworzyć najlepsze warunki dla wiernych.

Przedstawiciele Policji poinformowali o wytycznych w sprawie monitorowania osób objętych kwarantanną oraz zapewnili, że będą reagować na każde przekroczenie i łamanie prawa.

Dyrektor SPG ZOZ w Jedliczu Artur Stachowicz poinformował o odwołaniu wizyt u specjalistów jeśli nie ma nagłej konieczności bezpośredniego kontaktu, o prowadzeniu konsultacji medycznych telefonicznie, wydawaniu recept zdalnie na kilka miesięcy do przodu. Zostały ograniczone bilanse i szczepienia dzieci wyłącznie do koniecznych.

Prezes Hubert Wojtynkiewicz przedstawił działania podjęte w sprawie koronawirusa oraz o wprowadzonych ograniczeniach w celu ochrony pracowników JPGKiM. Zgodnie z decyzją Zarządu, inkasenci nie będą wchodzić do domów aby dokonać odczytów wodomierzy. Spółka prosi mieszkańców o podawanie stanów wodomierzy telefonicznie pod numerem: 13-43-521-51 lub przez stronę internetową: www.jpgkim.pl. Ponadto kasa przedsiębiorstwa będzie nieczynna do odwołania. Wprowadzone zostały strefy bezwzględnego wstępu dla klientów. Zakupiono dwa opryskiwacze do dezynfekcji oraz lampę bakteriobójczą do chłodni kaplicy cmentarnej. Zobowiązano pracowników do dezynfekcji pomieszczeń biurowych oraz kaplicy. Zbiórka odpadów będzie odbywać się zgodnie z harmonogramem. Pracownicy zostali zaopatrzeni również w środki dezynfekujące, zamówione zostały również maseczki ochronne.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedliczu Wioletta Godlewska – Jerzyk poinformowała o planowanym uruchomieniu specjalnej linii telefonicznej, dla osób które zostałyby poddane kwarantannie, i potrzebowałyby pomocy w zakresie zaopatrzenia w niezbędne artykuły spożywcze oraz leki.

Komendant Miejsko Gminny Związku  OSP RP w Jedliczu dh Rafał Janocha poinformował, że na terenie Gminy Jedlicze odbywają się szkolenia strażaków. Jednostki działające w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym (OSP Żarnowiec, OSP Jaszczew) oraz jednostki współpracujące z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego (OSP Dobieszyn, OSP Podniebyle) przed przyjazdem karetki mogą udzielać pierwszej pomocy.

Przedstawiciele wszystkich jednostek organizacyjnych podlegających Burmistrzowi Gminy Jedlicze przedstawili sytuację w poszczególnych instytucjach. Zostały potwierdzone, stosownie do komunikatu Burmistrza, decyzje o odwołaniu wydarzeń kulturalnych i sportowych.

Odwołane zostały wszystkie wydarzenia oraz zajęcia sportowe i kulturalne w gminnych instytucjach kultury, sportu oraz świetlicach opiekuńczo-wychowawczych działających przy Gminie Jedlicze. Zamknięte do odwołania dla osób z zewnątrz zostały obiekty Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu, Gminnej Biblioteki Publiczna w Jedliczu, Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedliczu. Do odwołania została zawieszona działalność targowiska „Mój Rynek” w Jedliczu. Wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Jedlicze oraz jednostki OSP zostały doposażone w rękawiczki ochronne i płyny do dezynfekcji. Dodatkowo w celu ochrony pracowników biura obsługi Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zostanie zainstalowana szyba ochronna. Mieszkańcy zostali poinformowani o możliwości załatwiania spraw urzędowych z wykorzystaniem alternatywnych źródeł komunikacji, tj. elektronicznej, telefonicznej, pocztowej.

Każdy z dyrektorów wprowadził wewnętrzną organizację pracy stosownie do potrzeb i możliwości. Kierownicy przedstawili również informację o podjętych przez siebie działaniach profilaktycznych dla bezpieczeństwa przyjmowanych klientów i mieszkańców, a także pracowników, tj. zastosowanie środków dezynfekcyjnych, rękawiczek i maseczek.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Jedlicze: Przewodniczący Zespołu – Burmistrz  Jolanta Ubranik, Zastępca Burmistrza  Marcin Filip, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedliczu Wioletta Godlewska-Jerzyk, Z-ca Dyrektora ds. opieki zdrowotnej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedliczu Artur Stachowicz, Komendant Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnuch RP w Jedliczu dh Rafał Janocha, w zastępstwie Komendanta Policji w Jedliczu aspirant sztabowy Marcin Wigulski oraz aspirant sztabowy Marcin Krężel, Prezes JPGKiM w Jedliczu Hubert Wojtynkiewicz, Sekretarz Gminy Jedlicze Barbara Korzeniowska, Skarbnik Gminy Jedlicze Małgorzata Michalska, pracownik Urzędu Gminy Jedlicze ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej Dawid Kmiecik.

W spotkaniu Zespołu uczestniczyli również:

Proboszcz Parafii Rzymsko – Katolickiej w Jedliczu ks. Stanisław Turoń, Proboszcz Parafii Rzymsko – Katolickiej w Jaszczwi ks. Tadeusz Madej, Proboszcz Parafii Żarnowiec ks. Andrzej Baran, Prezez Zarządu NZOZ „Medicor” lek. Witold Wilusz, dr n. med. Sabina Dobosz,  Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Jedliczu - Marek Świdrak, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wincentego Manierskiego w Jedliczu - Jolanta Smarzowska, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaszczwi - Tomasz Fortuna, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Edmunda Łozińskiego w Potoku - Agata Kazalska, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Moderówce - Renata Niepokój, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Długiem - Elżbieta Leszczyńska, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobieszynie - Renata Kosiek, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Piotrówce - Tomasz Gajda, Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żarnowcu - Andrzej Gałowicz, Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Jedliczu - Mariola Twaróg, Dyrektor Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu Mariusz Kielar, p.o. Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Jedliczu- Katarzyna Zajdel, Dyrektor Samorządowego Żłobka w Jedliczu - Katarzyna Jucha, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Kaspra Wojnara w Jedliczu - Anna Jaworska – Filip, Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedliczu - Wojciech Florczak, przedstawiciel Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu - Zofia Kędzierska, Kierownik Referatu Działalności Gospodarczej i Kancelarii - Małgorzata Głowacka-Pietruś, Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju - Adam Niepewny, Kierownik Referatu Organizacyjnego - Michał Winiarski, Kierownik Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości - Mateusz Polański, Członek Rady Nadzorczej JPGKiM Bartłomiej Krawczyk, Referent - Justyna Pasieka, Inspektor - Radosław Jermak.

Istotą naszych działań jest ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa, podjęcie wszelkich starań mających na celu ochrone zdrowia i bezpieczeństwo naszych mieszkańców oraz osób przebywających na terenie Gminy Jedlicze. Dziękuję wszystkim za odpowiedzialne podejście do trudnego tematu– podkreśliła Burmistrz Jolanta Urbanik.

Słownik: