Środa 12 sierpnia 2020
imieniny: Hilarii, Juliana, Lecha

Sesja Rady Miejskiej w Jedliczu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm./ oraz § 12 ust. 1 i 2, § 16 ust. 1 Załącznika Nr 4 do Statutu Gminy Jedlicze – Regulamin Rady Miejskiej w Jedliczu – zwołuje się XXIII sesję zwyczajną RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU na dzień 19 lutego 2020 r. na godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy przy ul. Rynek 5, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Zatwierdzenie protokołu Nr XIX/2019 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu przeprowadzonej w dniach 27, 29 listopada, 3 grudnia 2019 r.
5. Zatwierdzenie protokołu Nr XX/2019 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 13 grudnia 2019 r.
6. Przedstawienie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jedlicze za lata 2017-2018.
7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Jedlicze za 2019 rok.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za 2019 rok.
9. Sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z działalności za 2019 rok.
10. Informacja Burmistrza z działalności za okres od ostatniej sesji Rady.
11. Interpelacje i zapytania radnych /w formie pisemnej/.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2020 rok.
14. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/161/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2020-2026.
15. Przyjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
16. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Jedlicze na lata 2020-2023.
17. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020 – 2021 dla Gminy Jedlicze.
18. Wolne wnioski.
19. Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
20. Zakończenie sesji.

Słownik: