Sobota 19 września 2020
imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda

Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi

W bezpośrednim, otwartym spotkaniu w konsultacjach społecznych udział wzięli przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów działających na terenie Gminy Jedlicze. Spotkanie dało uczestnikom możliwość przekazania swoich opinii i uwag do projektu Programu Współpracy oraz zgłoszenia propozycji zadań publicznych na rok 2020.

Przy okazji odbyło się podsumowanie dotychczasowej współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami. Dodatkowo omówiono projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy na rok 2020 oraz przeprowadzono otwartą i konstruktywną dyskusję w przedmiocie konsultacji.                       

Wszyscy zainteresowani, przed wyznaczonym terminem konsultacji mieli możliwość zapoznania się z projektem uchwały. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem rocznego Programu Współpracy zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicach ogłoszeń w urzędzie gminy. Ponadto zostały skierowane bezpośrednie zaproszenia do organizacji pozarządowych i podmiotów działających na terenie gminy.   

Projekt Programu Współpracy został przekazany pod obrady Rady Miejskiej w Jedliczu.

Składam serdeczne podziękowania za udział w konsultacjach społecznych Programu współpracy Gminy Jedlicze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok, które miały miejsce w dniu 18 listopada 2019r. w Urzędzie Gminy w Jedliczu - Burmistrz Gminy Jedlicze Jolanta Urbanik

Zofia Antosz

Słownik: