Wtorek 21 maja 2019
imieniny: Jana, Moniki, Wiktora

II Sesja Zwyczajna Rady Miejskiej w Jedliczu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm./ oraz § 12 ust. 1 i 2, § 16 ust. 1 Załącznika Nr 4 do Statutu Gminy Jedlicze – Regulamin Rady Miejskiej w Jedliczu – zwołuje się II sesję zwyczajną RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU na dzień 6 grudnia 2018 r. na godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy przy ul. Rynek 5, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Złożenie ślubowania przez Radnego nieobecnego na pierwszej sesji.
3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie protokołu Nr LVIII/2018 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 11 lipca 2018 r.
6. Przyjęcie protokołu Nr LIX/2018 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 2 sierpnia 2018 r.
7. Przyjęcie protokołu Nr LX/2018 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 23 sierpnia 2018 r.
8. Przyjęcie protokołu Nr LXI/2018 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 14 września 2018 r.
9. Przyjęcie protokołu Nr LXII/2018 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 2 października 2018 r.
10. Przyjęcie protokołu Nr LXIII/2018 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 17 października 2018 r.
11. Przyjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Jedliczu.
12. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rady Miejskiej w Jedliczu.
13. Przyjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz stałych komisji Rady Miejskiej w Jedliczu, ustalenia zakresu ich działania oraz ustalenia składów osobowych komisji.
14. Przyjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Jedliczu.
15. Przyjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Jedliczu.
16. Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jedlicze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.
17. Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Jedlicze.
18. Przyjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, terminu jej płatności, jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
19. Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Jedlicze na lata 2018 – 2021.
20. Przyjęcie uchwały w sprawie zaliczenia odcinka drogi wewnętrznej zlokalizowanej na terenie Gminy Jedlicze w miejscowości Jedlicze na dz. o nr ewid. 51, 13/2, 32/11 do kategorii drogi gminnej.
21. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 1 roku.
22. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2018 rok.
23. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Jedlicze.
24. Przedstawienie Uchwały Nr XXIII/23/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.
25. Informacja Burmistrza z działalności za okres od ostatniej sesji Rady.
26. Interpelacje i wnioski radnych /w formie pisemnej/.
27. Wolne wnioski i zapytania.
28. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
29. Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
30. Zakończenie sesji.

Słownik: