Wtorek 18 lutego 2020
imieniny: Konstancji, Krystiana, Sylwany

Przebudowa dróg w Dobieszynie oraz Jaszczwi

Z programu rządowego w ramach usuwania klęsk żywiołowych, które miały miejsce w 2010 r. Gmina Jedlicze pozyskała w roku bieżącym dodatkowe dofinansowanie na przebudowę dróg.

W miejscowości Dobieszyn zakres prac obejmował przebudowę odcinka drogi wewnętrznej o długości  280 metrów. W ramach robót wykonano koryta o szerokości 3,2 metrów pod warstwy konstrukcyjne, stabilizację istniejącej podbudowy drogi spoiwem hydraulicznym, ułożono nawierzchnię z kruszywa łamanego.

Przebudowa drogi na długości 420 metrów, położonej w miejscowości Jaszczew (na działce nr ewid. 286) polegała na wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne, wykonaniu stabilizacji istniejącej podbudowy drogi spoiwem hydraulicznym, ułożeniu warstwy  podbudowy z kruszywa łamanego, wykonaniu nawierzchni mineralno-bitumicznej oraz utwardzeniu poboczy na odcinku o długości 109 metrów.

Wartość inwestycji w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi dz. nr ewid. 434 w m. Dobieszyn w km 0+200-0+500, Przebudowa drogi dz. nr ewid. 286 w m. Jaszczew w km.  0+000-0+220, 0+800-1+000” wyniosła: 211 961, 86 zł. Wykonawcą była firma BOGBUD z Rymanowa.

Na przebudowę wymienionych dróg Gmina Jedlicze uzyskała dofinansowanie z programu usuwania klęsk żywiołowych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w łącznej wysokości: 169 568, 00 zł.