Poniedziałek 22 października 2018
imieniny: Haliszki, Lody, Przybysłąwa

XLIX sesja Rady Miejskiej w Jedliczu

W środę 8 listopada 2017 r. w Urzędzie Gminy w Jedliczu odbyła się XLIX sesja Rady Miejskiej w Jedliczu zwołana na wniosek Burmistrza Gminy Jedlicze.

Podczas sesji Rada jednogłośnie podjęła uchwały w następujących sprawach:

  • przyjęcia do realizacji projektu pn:”Dziedzictwo Pogranicza w oczach dzieci” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020,
  • powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedliczu,
  • przejęcia od Powiatu Krośnieńskiego zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Gminy Jedlicze,
  • zaciągnięcia zobowiązania na zadanie pn. „Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jedlicze na lata 2017 – 2020 z uwzględnieniem perspektywy do 2024 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”,
  • wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2018 rok na realizację Projektu pn. „Budowa ogólnodostępnego targowiska „Mój Rynek” w Jedliczu”,
  • zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2017 rok.

Rada Miejska w Jedliczu w ślad za zawartym w 2016 roku porozumieniem współpracy  Gminy Jedlicze z Miastem Svidnik podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn: „Dziedzictwo Pogranicza w oczach dzieci” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020. Wspólny mikroprojekt pn.: „Dziedzictwo Pogranicza w oczach dzieci” będzie realizowany przez partnera wiodącego, którym jest Gmina Jedlicze oraz partnera ze Słowacji – Miasto Svidnik. Celem mikroprojektu jest likwidacja barier mentalnych, kształtowanie świadomości historycznej i kulturowej społeczeństwa polskiego i słowackiego poprzez przybliżanie i poznawanie posiadanego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego.

W związku z ustaniem zatrudnienia dotychczasowego Dyrektora Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedliczu, Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedliczu. W skład komisji weszli Ryszard Dziura – przewodniczący komisji konkursowej, Barbara Korzeniowska, Ryszard Zagórski, Roman Kopeć, Stanisław Twaróg, Artur Stachowicz, Adrian Bożek. Powołanie komisji rozpoczyna procedurę postępowania konkursowego.

Rada Miejska w Jedliczu w dniu 18 kwietnia 2017 r. podjęła uchwałę Nr XL/308/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowego wykorzystania środków otrzymanych na zadanie  pn. „Budowa ogólnodostępnego targowiska „Mój Rynek” w Jedliczu”. Po pozytywnej ocenie wniosków Gmina Jedlicze otrzymała dofinasowanie w wysokości 999 274,00 zł. Zgodnie z harmonogramem zadanie zostanie zrealizowane do końca września 2018 r. W związku z powyższym konieczne było podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na  zabezpieczenie w budżecie Gminy Jedlicze na 2018 rok całkowitej kwoty zadania w wysokości 1 690 771,75 zł.

W projekcie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2017 rok znalazły się m.in. zadania: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jedlicze, ul. Sienkiewicza oraz Rynek; przebudowa zbiornika przeciwpożarowego w Podniebylu; zakup wyposażenia do edukacji ekologicznej dla klasopracowni do nauk przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Jedliczu.

 

 

Słownik: