Sobota 22 września 2018
imieniny: Maury, Milany, Tomasza

XLVI sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Jedliczu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm./ oraz § 12 ust. 1 i 2, § 16 ust. 1 Załącznika Nr 4 do Statutu Gminy Jedlicze – Regulamin Rady Miejskiej w Jedliczu – zwołuje się XLVI sesję zwyczajną RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU na dzień 13 października 2017r. na godz. 900 w sali narad Urzędu Gminy przy ul. Rynek 5, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) zmieniająca uchwałę Nr LXXXIX/462/2010 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia Jedlickiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Jedliczu zadań własnych Gminy Jedlicze o charakterze użyteczności publicznej,
b) zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2017 rok.
4. Informacja Burmistrza z działalności za okres od ostatniej sesji Rady.
5. Funkcjonowanie oczyszczalni ścieków. Informacja o działalności spółki 
JPGKiM Sp. z o.o. 
6. Informacja z wykonania budżetu Gminy Jedlicze za I półrocze 2017 r. 
7. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych. 
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
12. Zakończenie sesji.
Słownik: