Poniedziałek 18 czerwca 2018
imieniny: Elżbiety, Marka, Pauli

Startuje projekt „Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu”

Wkrótce w dwóch szkołach naszej gminy – Szkole Podstawowej w Długiem i Szkole Podstawowej w Potoku – rozpocznie się realizacja projektu pt. „Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu”.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Gmina Jedlicze będzie realizować ten projekt w partnerstwie z Gminami: Zarszyn, Tyrawa Wołoska, Roźwienica, Brzozów, Nowa Dęba oraz Stowarzyszeniem „Unia Szkół” w Gliniku Polskim i SYNTEA Spółka Akcyjna w Lublinie. Celem projektu jest wsparcie szkół, nauczycieli i uczniów w zakresie:

  • kształcenia kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności) i umiejętności (pracy zespołowej),
  • tworzenia warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu,
  • zwiększenia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwijania kompetencji informatycznych,
  • wdrażania programów wspomagających szkołę w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i w pracy z uczniem młodszym.

W ramach projektu zostaną zakupione środki dydaktyczne pozwalające sprawnie przeprowadzać zajęcia oraz efektywniej spełniać funkcję dydaktyczną szkoły, takie jak:  wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych (przyroda, biologia, chemia, geografia, fizyka), pomoce dydaktyczne (zestawy do prowadzenia zajęć metodą eksperymentu) oraz sprzęt informatyczny (laptopy, tablice interaktywne).

Uczniowie objęci projektem będą mieli możliwość uczestniczenia w dodatkowych kursach („Językowe studium przypadku”, „Przyjazna matematyka”) i warsztatach praktycznych, m. in. kształtowania skutecznej komunikacji, szybkiego i skutecznego uczenia się, przedsiębiorczości, kreatywności, umiejętności pracy zespołowej. Również nauczyciele uczestniczący w projekcie zostaną przeszkoleni w zakresie skutecznego nauczania i motywowania uczniów, wykorzystania multimediów w dydaktyce oraz wykorzystania eksperymentu w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych. Warsztaty dla uczniów i kursy dla nauczycieli przeprowadzone zostaną przez Partnera projektu – renomowaną firmę szkoleniową SYNTEA S.A., świadczącą usługi wsparcia edukacyjnego i konsultingowego w zakresie technologii informacyjnych i usług kompetencyjnych.

Budżet projektu dla Gminy Jedlicze wynosi 187.272,02 zł, z czego dofinansowanie dla szkół wyniesie 95.708,30 zł, pozostała część budżetu to wartość warsztatów i kursów realizowanych przez SYNTEA S.A. na rzecz obu szkół. Wkład własny Gminy Jedlicze (niepieniężny), o wartości 2.942,02 zł, stanowić będzie udostępnianie sali dydaktycznych na cele realizacji zajęć.

Sporządziła

Katarzyna Jamrozy

ZEASiP w Jedliczu

Słownik: