Niedziela 5 lipca 2020
imieniny: Antoniego, Bartłomieja, Karoliny

Ogłoszenie

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”, działająca na obszarze gmin: Chorkówka, Dukla, Jaśliska, Jedlicze, Iwonicz – Zdrój i Miejsce Piastowe, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

1. Termin składania wniosków:

Termin składania wniosków: od 17.11.2016 r. do 05.12.2016 r.

2. Miejsce i tryb składania wniosków: 

1.    Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną, bezpośrednio do Biura Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty”, mieszczącego się przy ul. Dworskiej 14 w Miejscu Piastowym, od poniedziałku do piątku, 
w godzinach od 7.30 do 15.30.
2.    Wniosek należy złożyć do Biura LGD w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (wniosek i biznesplan), przy czym:
-    oryginał wniosku w wersji papierowej, po zakończeniu procedury wyboru wniosków przez LGD zostanie przekazany do samorządu województwa,
-    wersja elektroniczna, pozostanie w dokumentacji LGD,
oraz oryginał/kopia wniosku w wersji papierowej Wnioskodawcy, na którym zostanie potwierdzone złożenie wniosku do LGD. 
Wersja papierowa i elektroniczna wniosku muszą być tożsame. 
3.    Złożenie wniosku o przyznanie pomocy w LGD potwierdzane jest na kopii pierwszej strony tego wniosku przez pracownika Biura przyjmującego wniosek, zawiera indywidualny numer wniosku nadany przez LGD, datę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą w LGD ten wniosek. 
4.    O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura LGD „Kraina Nafty”.
5.    Wnioski złożone za pośrednictwem poczty lub kuriera zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie.
6.    Do wniosku dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy albo ich kopie, których wykaz zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy, oraz dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia kryteriów wyboru określonych w LSR, w tym Kartę opisu spełniania lokalnych kryteriów wyboru – stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
7.    Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza, lub Radcę Prawnego lub Adwokata, który jest wskazany jako pełnomocnik we wniosku. 
8.    Zaleca się, aby wniosek był trwale spięty i posiadał ponumerowane załączniki.

3. Zakres tematyczny operacji

Zakres tematyczny naboru dotyczy - Podejmowania działalności gospodarczej – zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.).

Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:
Cel ogólny 1: Przedsiębiorczy mieszkańcy podejmując lub rozszerzając działalność gospodarczą wpływają na rozwój ekonomiczno – gospodarczy obszaru
Cel szczegółowy 1.2 Wspieranie mieszkańców obszaru w podejmowaniu działalności gospodarczej i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych  
Przedsięwzięcie 1.2.1 Rozwój przedsiębiorczości i działania edukacyjne podnoszące kwalifikacje zawodowe mieszkańców obszaru LGD „Kraina Nafty”
Wskaźniki produktu:
- Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa – 15 szt.
- Liczba szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe, zrealizowanych w ramach wsparcia –3 szt.

4. Forma wsparcia:

Wsparcie udzielane jest: w formie ryczałtu - premii w wysokości 100 000,00 zł. (słownie: sto tysięcy zł).
Intensywność wsparcia – 100% kosztów kwalifikowalnych.

5. Warunki udzielenia wsparcia

1.    Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu o naborze.
2.    Zgodność operacji z zakresem tematycznym podanym w ogłoszeniu.
3.    Spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków.
4.    Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
5.    Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Kraina Nafty” na lata 2014-2020.
6.    Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
Szczegółowe warunki ubiegania się o wsparcie, w tym określenie beneficjentów, zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.) oraz zamieszczone są na stronie internetowej LGD w zakładce Nabór wniosków/Podejmowanie działalności gospodarczej / Zasady i warunki przyznania pomocy.

6. Kryteria wyboru operacji

1.    Operacja będzie wybrana do dofinansowania po pozytywnej weryfikacji: wstępnej operacji, zgodności z celami LSR, zgodności z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wg lokalnych kryteriów wyborów oraz uzyska minimalną liczbę punktów, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2015 r. poz. 378), tj. w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru określonych w załączniku nr 2 do ogłoszenia nr 1/2016. 
2.    Przy ocenie operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami, operacja uzyskuje ocenę będącą średnią arytmetyczną ocen indywidualnych Członków Rady biorących udział w ocenie danej operacji, dokonaną na podstawie kart oceny spełniania lokalnych kryteriów. Aby mogła być przyznana pomoc w wyniku oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru wniosek musi otrzymać co najmniej minimalną liczbę punktów określonych w Karcie oceny spełniania lokalnych kryteriów dla danego zakresu.
3.    Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach Lokalnych kryteriów wyboru operacji dla zakresu podejmowania działalności gospodarczej wynosi 53 punkty. Projekt kwalifikuje się do dofinansowania po otrzymaniu minimum 30% punktów tj. 15,9 pkt. 
4.    Pomoc na operację przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji, do limitu środków podanego w ogłoszeniu. 
5.    W przypadku uzyskania przy ocenie operacji takiej samej liczby punktów o wyborze operacji do dofinansowania i pozycji na liście rankingowej, w ramach limitu środków przyznanych LGD na realizację poszczególnych zakresów operacji, decyduje losowanie przeprowadzone przez Przewodniczącego Rady, przy obecności wszystkich obecnych na posiedzeniu Członków Rady. 
Lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium udostępniono do pobrania na stronie www.kraina-nafty.pl w zakładce Nabór wniosków / Podejmowanie działalności gospodarczej/ Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz w wersji papierowej w Biurze LGD. 

7. Limit dostępnych środków 

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 1 500 000,00 zł. (słownie: 1 milion pięćset tysięcy zł).

8. Wymagane dokumenty 

1.    Wypełniony formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem wymaganych załączników.
2.    Dokumenty potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru operacji wymagane na etapie naboru wniosków:
a)    Karta opisu spełniania lokalnych kryteriów wyboru – stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia
b)    Dokumenty potwierdzające status Wnioskodawcy, w tym przynależność do grupy defaworyzowanej:
- Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku osoby zarejestrowanej jako bezrobotna lub długotrwale bezrobotna
- Oświadczenia w przypadku osoby pozostającej bez pracy, nie zarejestrowanej w PUP (wzór do pobrania) – zał. nr 3 do niniejszego ogłoszenia 
- Zaświadczenie o zatrudnieniu lub posiadaniu renty lub emerytury,
- Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – jeśli dotyczy.
c)    Dokumenty potwierdzające kwalifikacje i/lub doświadczenie Wnioskodawcy niezbędne lub przydatne do zakresu działalności, którą zamierza uruchomić.
d)    Inne załączniki np. związane z ochroną środowiska lub innowacyjnością, jeśli dotyczą danej operacji i mogą mieć wpływ na ocenę wg lokalnych kryteriów wyboru. 

9. Informacja o miejscu zamieszczenia dokumentów 

Formularze wymaganych dokumentów w ramach naboru, formularz wniosku o płatność, umowę o udzielenie wsparcia oraz LSR na lata 2014-2020 LGD „Kraina Nafty”, Procedurę oceny i wyboru operacji, lokalne kryteria wyboru operacji, udostępniono w zakładce Nabór wniosków / Podejmowanie działalności gospodarczej oraz w formie plików do pobrania pod niniejszym ogłoszeniem. Wymienione dokumenty są również dostępne w formie papierowej w Biurze LGD i wydawane na żądanie osobom zainteresowanym.

•    Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)
•    Formularz wniosku o przyznanie pomocy – wersja do edycji (2z)
•    Biznesplan (wersja 2 z) 
•    Biznesplan - wersja do edycji (2z)
•    Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu
•    Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)
•    Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)
•    Załącznik nr 2 do umowy -  wykaz działek ewidencyjnych (pdf.)
•    Formularz wniosku o płatność – wersja do edycji
•    Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)
•    Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej
•    Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z)
•    Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru dla zakresu podejmowanie działalności gospodarczej
•    Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020
•    Procedura oceny i wyboru operacji wraz z załącznikami

10. Załączniki do ogłoszenia o naborze:

Zał. nr 1 - Karta opisu spełniania lokalnych kryteriów wyboru
Zał. nr 2 – Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru 
Zał. nr 3 - Oświadczenie o statusie Wnioskodawcy - w przypadku osoby pozostającej bez pracy, nie zarejestrowanej w PUP 
Zał. nr 4 – zał. nr 1 do Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Biuro LGD „Kraina Nafty” zapewnia bezpłatną pomoc doradczą w zakresie przygotowania wniosku. Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać w siedzibie LGD „Kraina Nafty” w Miejscu Piastowym, ul. Dworska 14, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15.30, tel. 13 44 07 043; 725 999 721, e-mail: biuro@kraina-nafty.pl.

Słownik: