Piątek 15 lutego 2019
imieniny: Arnolda, Jowity, Georginy

Stanowisko ds. Promocji

Stanowisko ds. Promocji mieści się w pokoju nr 12.

Radosław Jermak

Telefon: (013) 44-847-25

Do zadań Stanowiska ds. Promocji należy w szczególności:

1) Podejmowanie inicjatywy i przedstawianie Burmistrzowi propozycji działań promujących Gminę Jedlicze,
2) Koordynowanie i realizacja działań promocyjnych gminy oraz nadzór nad działalnością promocyjną jednostek organizacyjnych gminy prowadzących działalność w zakresie kultury oraz sportu,
3) Prowadzenie i bieżąca aktualizacja strony internetowej urzędu,
4) Przygotowywanie materiałów prasowych oraz pełnienie obowiązków redaktora naczelnego biuletynu informacyjnego,
5) Dostarczanie elektronicznej wersji biuletynu do drukarni,
6) Nawiązywanie i utrzymywanie bieżących kontaktów z mediami,
7) Nawiązywanie i utrzymywanie bieżącej komunikacji społecznej, w szczególności:
a) Przygotowywanie materiałów na stronę internetową gminy oraz do innych mediów,
b) Organizowanie i koordynowanie spotkań z mieszkańcami, organizacjami, twórcami oraz przedsiębiorcami,
8) Prowadzenie spraw z zakresu turystyki,
9) Organizowanie i uczestniczenie w konkursach i akcjach promocyjnych na terenie gminy i poza nią,
10) Prowadzenie sprawozdawczości z w/w zakresu.