Wtorek 2 czerwca 2020
imieniny: Erazma, Marianny, Marzeny

XVII Sesja Zwyczajna Rady Miejskiej. Niższe stawki podatków. Specjalna Strefa Ekonomiczna w Jedliczu

9 grudnia br. odbyła się XVII Sesja Zwyczajna Rady Miejskiej w Jedliczu. Na sesji przyjęto uchwały dotyczące m.in. ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych. Na wniosek Pani Burmistrz podatki od nieruchomości pozostawiono na dotychczasowym poziomie tj.:

 • od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,76 zł od 1 m²,
 • od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 3,70 zł od 1 ha powierzchni,
 • od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,16 zł od 1 m²,
 • od budynków mieszkalnych  lub ich części – 0,50 od 1m² powierzchni użytkowej
 • od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,82 zł od 1 m²,
 • od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 5,95 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 • od pozostałych budynków lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,28 zł od 1 m²,
 • od budowli wykorzystywanych na potrzeby zbiorowego odprowadzania ścieków w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 139 z późn. zm.) – 1% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
 • od pozostałych budowli – 2% ich wartości.

Zmiany dotyczą:

 • zmniejszenia stawki podatku od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń z kwoty 4,68 zł do 4,65 zł od 1 m², co wynika z obniżenia limitu w Obwieszczeniu Ministra Finansów,
 • wprowadzenia zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777) stawki podatku od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w  w/w ustawie i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – w wysokości 2 zł od 1 m² powierzchni.

Podjęta została również uchwała w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku rolnego gruntów zajętych na wykonywanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publicznego oraz na prowadzenie działalności w sferze kultury fizycznej i sportu. Ze zwolnień tych skorzystają Ochotnicze Straże Pożarne oraz Ludowe Kluby Sportowe działające na terenie naszej gminy.

Jednym z najistotniejszych projektów uchwał rozpatrywanych na sesji był projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Specjalną Strefą Ekonomiczną Euro-Park Mielec gruntów położonych na terenie Gminy Jedlicze.

Z wnioskiem w tej sprawie zwrócił się do Burmistrz Jolanty Urbanik prezes zarządu firmy Splast Sp. z o.o. Tadeusz Sanocki. Pani Burmistrz wychodząc naprzeciw lokalnym przedsiębiorcom, mającym plany inwestycyjne na terenie naszej gminy zaprosiła prezesa Splast na posiedzenie łączonych komisji Rady Miejskiej, które odbyło się w dniu 7 grudnia br. Pan Tadeusz Sanocki przedstawił na tym posiedzeniu skonkretyzowany plan dotyczący nowego projektu inwestycyjnego na terenie Gminy Jedlicze. Projekt ten zakłada utworzenie co najmniej 80 dodatkowych miejsc pracy w Gminie Jedlicze i obejmuje działki o powierzchni 2,5732 ha położone w Jedliczu będące własnością firmy Splast Sp. z o.o. Prezes podczas swojego wystąpienia podkreślił wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz zwiększenie mocy produkcyjnych istniejącego zakładu. Radni pozytywnie odnieśli się do przedstawionego projektu, co znalazło wyraz w jednogłośnym przyjęciu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Specjalną Strefą Ekonomiczną Euro-Park Mielec gruntów położonych na terenie Gminy Jedlicze.

Ustanawiając Specjalną Strefę Ekonomiczną Gmina Jedlicze nic nie traci, a zyskuje bardzo wiele. Zyskuje nową inwestycję, która przyczyni się nie tylko do rozwoju gospodarczego, ale również do stworzenia nowych miejsc pracy. Warto podkreślić, iż w całej Polsce istnieje 14 takich stref, a gminy rywalizują o przedsiębiorców i nowe inwestycje na swoich terenach – powiedziała Burmistrz Jolanta Urbanik.

Kolejnym działaniem wspierającym przez władze samorządowe lokalnej przedsiębiorczości jest obniżenie stawek podatku od środków transportowych. Dotychczas obowiązujące stawki przyjęte zostały uchwałą Rady Miejskiej z dnia 26 listopada 2013 r. i były jednymi z najwyższych wśród gmin naszego regionu. Stawki podatku od środków transportowych – w zależności od rodzaju i tonażu pojazdu – są niższe od 108 do 888 zł od dotychczas obowiązujących.

Ponadto na sesji zostały podjęte projekty uchwał w sprawie:

- uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Jedlicze IV” w mieście Jedlicze – część I,

- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat,

- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat,

- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy,

- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy,

- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu,

- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 10 lat,

- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze w trybie przetargowym,

- wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Jedlicze nieruchomości położonej w Jedliczu,

- wprowadzenia opłaty prolongacyjnej,

- wprowadzenia opłaty od posiadania psów, 

- określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów  gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej,

- określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego,

- zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. "Przygotowanie planu gospodarki wodno-ściekowej dla Gminy Jedlicze",

- zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego opracowania inwentaryzacji sieci oświetlenia ulicznego i audytu energetycznego na potrzeby przygotowania wspólnego projektu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno w obszarze niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego,

- wprowadzenia opłaty targowej oraz ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia inkaso,

- zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2015 rok.

Słownik: