Czwartek 21 stycznia 2021
imieniny: Agnieszki, Jarosława, Nory

Rejestr działalności regulowanej

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Wniosek o wpis do rejestru - DOC

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:
1. Firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
2. Numer identyfikacji podatkowej (NIP);
3. Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
4. Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł, określonej na podstawie Załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 738 z późn. zm.).
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Oświadczenie - DOC

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.
Dodatkowe informacje w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Jedliczu, Rynek 6, 38-460 Jedlicze, pok. nr 10, nr telefonu:
13 44 847 13 w godzinach 8.00-16.00 poniedziałek, w pozostałe dni w godz. 7.00 – 15.00.


WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ODPOWIEDNIE ZEZWOLENIE W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY JEDLICZE:

1. Usługowy Zakład Transportowy A. Klatka Świerzowa Polska ul. Szkolna 47 38-457 Zręcin. Tel. 13 43 181 04
2. Usługi Rolnicze Lubas Stanisław, Jaszczew 150. (Działalność zawieszona)
3. Kółko Rolnicze Jaszczew. Tel 13 43 122 64
4. JPGKiM Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 10, 38-460 Jedlicze. Tel. 13  4352151
5. SMOL - ROL Jola Smoła Usługi Rolnicze. Moderówka 384, 38-460 Jedlicze. Tel. 721 237 234

WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ODPOWIEDNIE ZEZWOLENIE W ZAKRESIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY JEDLICZE:

1. Produkcja Handel Usługi "EKOMAX" Jerzy Kotulak ul. Hankówka 28, 38-200 Jasło; tel: 609 903 310
2. FBSerwis Karpatia Sp. z o.o. ul. Odległa 8,33-100 Tarnów tel: (14) 626 3540
3. REMONDIS KROEKO SP. Z O.O. ul. Fredry 1, 38-400 Krosno tel: 13 47 48480
4. JPGKiM Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 10, 38-460 Jedlicze tel: 13 43 521 51
5. FCC Polska Sp. z o.o. ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze tel: (32) 376 34 50
6. TRANSPRZĘT Sp. z o.o. Sp. komandytowa, Zabłotce 51, 38-500 Sanok (13) 464 6000
7. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk, Wola Jachowa 94A, 26-008 Górno
8. FBSerwis Odbiór Sp. z o.o. ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa tel: 22 623 63 80
 

I Poziomy recyklingu

Poziomy osiągnięte przez Gminę Jedlicze z nieruchomości zamieszkałych w 2019 r.:

1.

poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

0.004 %

2.

poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

76,61%

3.

poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

48,15%

 

Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru , metali, tworzyw sztucznych i szkła przez przedsiębiorców odbierających odpady komunalne z nieruchomości niezamieszkałych w roku 2019.

Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Konopnickiej, 38-460 Jedlicze

4,50%

Produkcja Handel Usługi EKOMAX Kotulak Jerzy, ul. Hankówka 28, 38-200 Jasło

4%

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk, Wola Jachowa 94A, 26-008 Górno

125,64%

FBSerwis Karpatia Sp. z o. o. ul. Odległa 8,
33-100 Tarnów

68,38%

 

II Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych

Miejsce zagospodarowania odpadów przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jedlicze

zmieszane odpady komunalne

1. MPGK Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o ul. Fredry 12, 38-400 Krosno

2. Zakład  Segregacji i Kompostowania Odpadów FCC Tarnobrzeg Sp. z o.o,
ul. Strefowa 8, 39-400 Tarnobrzeg,

3. Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami, Paszczyna 62B, 39-207 Paszczyna

bioodpady stanowiące odpady komunalne

1. MPGK Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o ul. Fredry 12, 38-400 Krosno,

2. Sortownia Odpadów zmieszanych z selektywnej zbiórki, Wolica 217, 38-200 Wolica

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

1. MPGK Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o ul. Fredry 12, 38-400 Krosno

2. Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., Składowisko Kozodrza, Ostrów 225, 39-103 Ostrów.

 

III Punkt zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających
w gospodarstwach rolnych:

Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
ul. Konopnickiej 10, 38-460 Jedlicze

Słownik: