Sobota 20 stycznia 2018
imieniny: Fabioli, Miły, Sebastiana

Referat ds. Społecznych i Zamówień Publicznych

pokój nr 1 - Biuro obsługi klienta
Paulina Kenar-Suska, Gabriela Sanocka-Ziobro
Telefon: (013) 44-847-12
Telefon: (013) 44-847-38
 
pokój nr 2 - Referat ds. Społecznych i Zamówień Publicznych
 
Organizacje pozarządowe, Informacje publiczne
Zofia, Antosz, Tomasz Kędrek, Kamil Kustroń
Telefon: (013) 44-847-43
 

pokój nr 3 -  Referat ds. Społecznych i Zamówień Publicznych

Działalność gospodarcza, Zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Małgorzata Głowacka - Pietruś
Telefon: (013) 44-847-20

 
pokój nr 3 - Referat ds. Społecznych i Zamówień Publicznych
 
Archiwista
Anita Drozd
Telefon: (013) 44-847-20
 
pokój nr 12 - Informatyk
Tomasz Wajs, Mateusz Szarek
Telefon: (013) 44-847-25
Telefon: (013) 44-847-14
 
pokój nr 20 - Stanowisko ds. zamówień publicznych i ubezpieczeń majątkowych
Malwina Żurek - Majerska
Telefon: (013) 44-847-16
 
Do kompetencji Referatu ds. Społecznych i Zamówień Publicznych należy w szczególności:
1) zadania z zakresu kontroli zarządczej i audytu,
2) prowadzenie zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej,
3) prowadzenie zadań wynikających z ustawy o petycjach,
4) prowadzenie rejestru wniosków, petycji i skarg mieszkańców,
5) współpraca międzynarodowa, w szczególności:
a) nadzorowanie realizacji zawartych umów i porozumień,
b) przygotowywanie ofert współpracy,
c) organizacja wyjazdów zagranicznych, w tym przygotowanie umów, rozstrzyganie konkursów ofert, rozliczanie faktur,
d) przyjmowanie delegacji z zagranicy w tym przygotowanie umów, rozstrzyganie konkursów ofert, rozliczanie faktur,
e) sporządzanie sprawozdań z pobytu delegacji.
6) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem zadań Gminy z zakresu prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
7) podejmowanie inicjatyw w zakresie współpracy z przedsiębiorcami i promocji przedsiębiorczości,
8) realizowanie zadań określonych przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
9) nadzór nad realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
10) koordynowanie spraw związanych z działalnością lobbingowa,
11) przygotowywanie materiałów i analiz dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień na użytek Burmistrza Gminy, Rady Miejskiej i Komisji Rady,
12) załatwianie spraw związanych ze zbiórkami publicznymi i zgromadzeniami oraz sprawowanie nadzoru nad ich przebiegiem,
13) współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi,
14) prowadzenie zadań Gminy z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie,
15) przygotowanie i przeprowadzenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego,
16) prowadzenie spraw związanych z działalnością świetlic opiekuńczo-wychowawczych,
17) przeprowadzanie i dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
18) prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeń mienia i oc,
19) zgłaszanie do ubezpieczyciela zaistniałych zdarzeń i wypadków, celem zwrotu środków z ubezpieczenia,
20) prowadzenie spraw dot. dotacji celowych dla niepublicznych przedszkoli z terenu gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz rozliczenia kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie gminy a uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin,
21) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie organizacji imprez masowych i zgromadzeń oraz współdziałanie w tym zakresie z Policją,
22) przygotowywanie umów z operatorami telefonii stacjonarnej i komórkowej,
23) rozliczanie rozmów telefonicznych,
24) obsługa kancelaryjna i administracyjno – techniczna biura obsługi klienta,
25) prowadzenie spraw socjalnych pracowników (ekwiwalent za długopisy, odzież dla pracowników obsługi),
26) prowadzenie kart ewidencji odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i fizycznych oraz dokonywanie zakupów w/w odzieży dla wymienionych pracowników, którzy są uprawnieni do otrzymywania odzieży,
27) umieszczanie na tablicach informacyjnych ogłoszeń, uchwał i zarządzeń,
28) dbanie o aktualność materiałów i publikacji  umieszczanych na tablicach informacyjnych w Urzędzie oraz gablotach zewnętrznych,
29) prowadzenie archiwum zakładowego,
30) nadzór nad monitorowaniem budynków użyteczności publicznej i placów oraz centralą telefoniczną Urzędu, aparatami abonenckimi stacjonarnymi i komórkowymi,
31) koordynacja i nadzór nad sprzętem informatycznym, w tym: zlecanie napraw sprzętu komputerowego i modernizacji sieci teleinformatycznej w Urzędzie Gminy,
32) prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych,
33) realizacja zadań z zakresu administracji bezpieczeństwem informacji,
34) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej,
35) administracja elektronicznym obiegiem dokumentów,
36) administracja oprogramowaniem obsługi prawnej,
37) obsługa informatyczna służby przygotowawczej,
38) prowadzenie spraw związanych z zaopatrywaniem w materiały kancelaryjno – biurowe, publikacje prasowe, książki, sprzęt oświetleniowy, drobne materiały budowlane itp.,
39) zaopatrywanie urzędu w pieczęcie, prowadzenie ewidencji używanych i wycofywanych pieczęci urzędowych i stempli,
40) prowadzenie rejestru korespondencji wpływającej do Urzędu oraz korespondencji wychodzącej,
41) współpraca z organami ścigania w sprawach zapobiegania przestępstwom, w tym wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń i odsyłanie ich w wyznaczonym terminie
42) zakup i gospodarowanie środkami czystości na potrzeby Urzędu,
43) dokonywanie i rozliczanie zakupów związanych z  remontami i utrzymaniem czystości w Urzędzie Gminy,