Sobota 25 stycznia 2020
imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany

Referat ds. Społecznych

Kierownik Referatu ds. Społecznych 
Dorota Kilar - pokój nr 8
Telefon: (013) 44-847-40
 
pokój nr 8Referat ds. Społecznych
 
Organizacje pozarządowe, Informacje publiczne
Zofia Antosz
Telefon: (013) 44-847-39
 
pokój nr 10 - Stanowisko ds. promocji
Radosław Jermak
Telefon: (013) 44-847-14
 
pokój nr 2 - Referent
Roksana Ślączka
Telefon: (013) 44-847-43
 
 
Do kompetencji Referatu ds. Społecznych należy:
1) zadania z zakresu kontroli zarządczej i audytu,
2) prowadzenie zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej,
3) prowadzenie zadań wynikających z ustawy o petycjach,
4) prowadzeniem rejestru wniosków, petycji i skarg mieszkańców,
5) współpraca międzynarodowa, w szczególności: 
a) nadzorowanie realizacji zawartych umów i porozumień,
b) przygotowywanie ofert współpracy, 
c) organizacja wyjazdów zagranicznych, w tym przygotowanie umów, rozstrzyganie konkursów ofert, rozliczanie faktur,
d) przyjmowanie delegacji z zagranicy w tym przygotowanie umów, rozstrzyganie konkursów ofert, rozliczanie faktur,
e) sporządzanie sprawozdań z pobytu delegacji,
6) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem zadań Gminy z zakresu prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
7) podejmowanie inicjatyw w zakresie współpracy z przedsiębiorcami i promocji przedsiębiorczości,
8) realizowanie zadań określonych przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 
9) nadzór nad realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
10) koordynowanie spraw związanych z działalnością lobbingową,
11) przygotowywanie materiałów i analiz dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień na użytek Burmistrza Gminy, Rady Miejskiej i Komisji Rady,
12) załatwianie spraw związanych ze zbiórkami publicznymi i zgromadzeniami oraz sprawowanie nadzoru nad ich przebiegiem,
13) współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi,
14) prowadzenie zadań Gminy z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie oraz ustawy o sporcie,
15) przygotowanie i przeprowadzenie otwartych konkursów ofert na wsparcie lub powierzenie zadań publicznych,
16) prowadzenie spraw związanych z działalnością świetlic opiekuńczo –wychowawczych,
17) prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeń mienia i oc,
18) zgłaszanie do ubezpieczyciela zaistniałych zdarzeń i wypadków, celem zwrotu środków z ubezpieczenia,
19) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie organizacji imprez masowych i zgromadzeń oraz współdziałanie w tym zakresie z Policją,
20) przygotowywanie umów z operatorami telefonii stacjonarnej i komórkowej,
21) rozliczanie rozmów telefonicznych,
22) obsługa kancelaryjna i administracyjno – techniczna biura obsługi klienta,
23) prowadzenie spraw socjalnych pracowników (ekwiwalent za długopisy, odzież dla pracowników obsługi),
24) prowadzenie kart ewidencji odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i fizycznych oraz dokonywanie zakupów w/w odzieży dla wymienionych pracowników, którzy są uprawnieni do otrzymywania odzieży,
25) umieszczanie na tablicach informacyjnych ogłoszeń, uchwał i zarządzeń,
26) dbanie o aktualność materiałów i publikacji  umieszczanych na tablicach informacyjnych w Urzędzie oraz gablotach zewnętrznych,
27) prowadzenie archiwum zakładowego,
28) nadzór nad monitorowaniem budynków użyteczności publicznej i placów oraz centralą telefoniczną Urzędu, aparatami abonenckimi stacjonarnymi i komórkowymi, 
29) koordynacja i nadzór nad sprzętem informatycznym, w tym: zlecanie napraw sprzętu komputerowego i modernizacji sieci teleinformatycznej w Urzędzie Gminy,
30) prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych,
31) realizacja zadań z zakresu administracji bezpieczeństwem informacji,
32) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej,
33) administracja elektronicznym obiegiem dokumentów, 
34) administracja oprogramowaniem obsługi prawnej, 
35) obsługa informatyczna służby przygotowawczej,
36) prowadzenie spraw związanych z zaopatrywaniem w materiały kancelaryjno – biurowe, publikacje prasowe, książki, sprzęt oświetleniowy, drobne materiały budowlane itp., 
37) zaopatrywanie urzędu w pieczęcie, prowadzenie ewidencji używanych i wycofywanych pieczęci urzędowych i stempli,
38) prowadzenie rejestru korespondencji wpływającej do Urzędu oraz korespondencji wychodzącej,
39) współpraca z organami ścigania w sprawach zapobiegania przestępstwom, w tym wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń i odsyłanie ich w wyznaczonym terminie,
40) nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem samochodów służbowych Urzędu, prowadzenie ewidencji kart drogowych, rozliczanie kart pojazdów, rozliczenie pod względem ilości zużytego paliwa oraz prowadzenie dokumentacji pojazdów (ubezpieczenie, przeglądy, wymiany oleju itp.).
41) Prowadzenie centralnego rejestru zarządzeń Burmistrza.
42) Wprowadzanie zarządzeń, obwieszczeń itp. do programu elektronicznego.
43) zakup i gospodarowanie środkami czystości na potrzeby Urzędu,
44) dokonywanie i rozliczanie zakupów (w tym m.in. związanych z remontami 
i utrzymaniem czystości) w Urzędzie Gminy,
45) podejmowanie inicjatywy i przedstawianie Burmistrzowi propozycji działań promujących Gminę Jedlicze,
46) koordynowanie i realizacja działań promocyjnych gminy oraz nadzór nad działalnością promocyjną jednostek organizacyjnych gminy prowadzących działalność w zakresie kultury oraz sportu,
47) bieżąca aktualizacja strony internetowej urzędu,
48) przygotowywanie materiałów prasowych oraz biuletynu informacyjnego,
49) nawiązywanie i utrzymywanie bieżącej komunikacji społecznej, w szczególności:
a) przygotowywanie materiałów na stronę internetową gminy oraz do innych mediów,
b) organizowanie i koordynowanie spotkań z mieszkańcami, organizacjami, twórcami oraz przedsiębiorcami,
52) prowadzenie spraw z zakresu turystyki,
53) organizowanie i uczestniczenie w konkursach i akcjach promocyjnych na terenie gminy i poza nią,
54) prowadzenie sprawozdawczości z w/w zakresu.