Sobota 25 stycznia 2020
imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany

Referat Księgowości Budżetowej

Skarbnik - Małgorzata Michalska
Telefon: (013) 44-847-26
 
Referat Księgowości Budżetowej mieści się w pokoju nr 28.
 
p.o. Kierownika Referatu Księgowości Budżetowej 
Sylwia Nowak - Włodyka
Telefon: (013) 44-847-27
 
 
Stanowisko ds. Księgowości Budżetowej
Paulina Mastej, Weronika Kubacka
Stanowisko ds. Planowania i Ewidencji Majątku Gminy
Jolanta Kowalska
Stanowisko ds. Naliczeń i Rozliczeń Wynagrodzeń
Anna Jerzyk
Stanowisko ds. Księgowości Budżetowej, Fakturowania i Rozliiczeń Dotacji
Magdalena Żółkoś
 
Telefon: (013) 44-847-27, (013) 44-847-28, (013) 44-847-34,  (013) 44-847-35
 
Do kompetencji Referatu Księgowości Budżetowej należy w szczególności:
 1. prowadzenie rachunkowości budżetowej i pozabudżetowej,
 2. sprawozdawczość budżetowa i pozabudżetowa,
 3. sporządzanie rocznych bilansów finansowych,
 4. ewidencja składników majątkowych gminy,
 5. prowadzenie windykacji zaległości niepodatkowych,
 6. prowadzenie gospodarki finansowej w zakresie wykorzystania środków przez jednostki pozabudżetowe,
 7. opracowywanie projektów budżetu gminy,
 8. opracowywanie uchwał w sprawie zmian budżetu gminy,
 9. opracowywanie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy i jej zmian,
 10. aktualizowanie planów budżetowych,
 11. analiza budżetu oraz sporządzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z wykonania budżetu,
 12. prowadzenie naliczeń i rozliczeń z tytułu wynagrodzeń pracowniczych, z tytułu innych umów cywilno – prawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło) oraz diet,
 13. prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży towarów i usług dla potrzeb podatku VAT,
 14. sporządzanie miesięcznych deklaracji w zakresie VAT, PIT, ubezpieczeń społecznych i dokonywanie przelewów z tym związanych w terminach ustalonych przepisami,
 15. nadzór pod względem formalno - rachunkowym nad sprawozdaniami finansowymi jednostek przy współudziale osób merytorycznie odpowiedzialnych,
 16. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Najwyższą Izbą Kontroli, Urzędem Skarbowym, Urzędem Wojewódzkim, bankami i innymi instytucjami,
 17. inwentaryzacja mienia,
 18. prowadzenie innych spraw z zakresu finansów i rachunkowości wynikających z przepisów szczególnych.