Środa 12 maja 2021
imieniny: Dominika, Imeldy, Pankracego

XXXV sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Jedliczu

W trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), § 12 ust. 3 Załącznika Nr 4 do Statutu Gminy Jedlicze – Regulamin Rady Miejskiej w Jedliczu zwołuję XXXV sesję nadzwyczajną RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU na dzień 18 listopada 2020 r. na godz. 14:00 w sali narad Urzędu Gminy przy ul. Rynek 5, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/209/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadanie pn. „Budowa i przebudowa kanału opadowego (deszczowego) „rowu Kurkowskiego”.
5. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2021 rok na realizację zadania pn.: Budowa i przebudowa kanału opadowego (deszczowego) „rowu Kurkowskiego".
6. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jedlicze na 2020 rok.
7. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2020 rok.
8. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/161/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2020 – 2027.
9. Przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie wybudowania odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Jaszczew do budynków o numerach: 222, 227, 324 oraz działki nr ewid. 2144.
10. Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
11. Zakończenie sesji.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Jedlicze w związku z rozwijającą się epidemią wirusa SARS-CoV-2 oraz podjętymi przez Radę Ministrów decyzjami wprowadzającymi konieczne ograniczenia w zakresie organizacji spotkań i zgromadzeń, możliwość osobistego udziału w sesji jest ograniczona. Zainteresowanych Mieszkańców Gminy Jedlicze zapraszam do śledzenia przebiegu sesji Rady Miejskiej w Jedliczu w transmisji „na żywo” na stronie internetowej www.jedlicze.pl.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Jedliczu Piotr Woźniak

Słownik: