Piątek 7 sierpnia 2020
imieniny: Donaty, Olechny, Kajetana

Komunikat Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 17 lipca 2020r.

Uprzejmie informuję, iż Koła Gospodyń Wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich mogą uzyskać dotacje w wysokości od 3.000 do 5.000 złotych.

Na co można uzyskać wsparcie?

Działalność statutową Kół. Dofinansowanie może zostać przeznaczone na realizację celów wskazanych w ustawie o kołach gospodyń wiejskich, tj.:

- działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;
- działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
- rozwój przedsiębiorczości kobiet;
- inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
- upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
- reprezentację interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
- rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Organizatorem naboru jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pomoc jest przyznawana jeżeli Koło Gospodyń Wiejskich zobowiąże się do:
1. Wykorzystania przyznanej pomocy na realizację zadań, w całości do 31.12.2020.
2.Rozliczenia przyznanej pomocy poprzez przedłożenie sprawozdania o wydatkowaniu pomocy w terminie do 31.01.2021.
3.Zwrotu pomocy w przypadku jej niewykorzystania, wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrania w nadmiernej wysokości.
4.Przechowywania, a w przypadkach wymagających wyjaśnienia – udostępniania na żądanie dokumentów księgowych i innych dokumentów potwierdzających prawidłowe wydatkowanie pomocy w terminie do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym koło gospodyń wiejskich rozliczyło pomoc za dany rok.

Wnioski o dofinansowanie należy składać do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krośnie.

Termin składania wniosków: do 30 września 2020 lub wcześniejszego wyczerpania środków.


Burmistrz Gminy Jedlicze  

Słownik: