Niedziela 5 lipca 2020
imieniny: Antoniego, Bartłomieja, Karoliny

Konkurs ofert Województwa Podkarpackiego „Mecenat Kulturalny” – II edycja

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury w 2020 roku.

Oferty mogą składać podmioty prowadzące działalność statutową w zakresie kultury, w tym organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o sporcie.

Celem konkursu jest udzielenie wsparcia podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na realizację inicjatyw i przedsięwzięć kulturalnych, w tym edukacyjnych i artystycznych, w szczególności służących zachowaniu różnorodności etnograficznej, bogactwa form oraz unikatowej wartości dziedzictwa kulturowego województwa podkarpackiego.

Termin naboru ofert: do 15 lipca 2020r.

Województwo Podkarpackie planuje przeznaczyć środki finansowe w wysokości 435 128 zł.

Minimalna kwota dotacji: 8 000 zł.
Maksymalna kwota dotacji: 30 000 zł.
Wkład własny: wymagany, w zależności od wysokości wnioskowanej dotacji.

Sfery zadań objętych dofinansowaniem:

1) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
2) Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
3) Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

W ramach konkursu nie będą dofinansowane zadania polegające na organizacji imprez integracyjno-rozrywkowych: pikników, festynów, dożynek, wycieczek oraz obejmujące wydanie czasopism i publikacji.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie: www.kultura.wrotapodkarpackie.pl

Treść informacji - PDF

Burmistrz Gminy Jedlicze  

Słownik: